Pony Club - page 4

4
TJK’NIN SES‹
TEMMUZ 2014
PONY CLUB EK‹
Türkiye Jokey Kulübü, görevlerinden olan at sevgisinin
küçük yafllarda edinilmesine yönelik, çocuklar için haz›rlad›¤›
önemli bir projeyi hayata geçirdi. Türkiye çap›nda 24 ili
kapsayacak “Pony Club fiehrinize Geliyor” projesi, G›da, Tar›m
ve Hayvanc›l›k Bakanl›¤›’n›n destekleriyle ‹stanbul Veliefendi
Hipodromu’ndan bafllad›. Kuruldu¤u günden bu yana ulusal ve
uluslararas› arenada Türkiye aç›s›ndan birçok ilki gerçeklefltiren
Türkiye Jokey Kulübü, bu kez çocuklar için harekete geçti. Ülke
atç›l›¤›, at yetifltiricili¤i ve çocuk geliflimi aç›s›ndan büyük önem
tafl›yan ve ayn› zamanda TJK’n›n sosyal sorumluk projesi olan
“Pony Club fiehrinize Geliyor”, 75 günde 24 ili gezecek.
Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Baflkan› Serdal Adal›,
bas›n toplant›s›nda konuyla ilgili olarak, projenin çocuklara
keyifli anlar yaflatmas›n›n yan› s›ra onlar› at sevgisiyle
tan›flt›raca¤›n›n alt›n› çizdi. Serdal Adal›, “At›n, ruh ve beden
sa¤l›¤›na katk›s› yüzy›llard›r bilenen bir gerçek. Özellikle
Pony türü küçük cins atlar›n afl›r› tepki vermemesi çocuklar›n
korkmadan binmelerinde de etkili oluyor. Günümüzde otistik,
spastik ya da hiperaktif çocuklar›n tedavisinde de önemli rol
oynayan at binme, dünyan›n birçok ülkesinde tedavi yöntemi
olarak kabul görmüfl ve atla tedavi merkezlerinin
kurulmas›na vesile olmufltur. Tüm bu noktalar söz konusu
projemizin çocuk geliflimine, ruhsal ve bedensel sa¤l›¤a büyük
katk›lar› olaca¤›n› gösteriyor. Biz de Türkiye Jokey Kulübü
olarak “Pony Club fiehrinize Geliyor” projesini hayata geçirmifl
olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.
Türkiye Jokey Kulübü, Veliefendi Hipodromu’nda
Yönetim Kurulu Baflkan›m›z Serdal Adal›’n›n evsahipli¤inde
gerçeklefltirilen lansmana, “Çocuk ve Pony” iletiflimi konusunda
uzman psikolo¤un yan› s›ra çok say›da çocuk kat›ld›.
“Pony Club fiehrinize Geliyor” projesi, çocuklar›n Ponylerle
tan›flmas› ve at binmelerinin yan› s›ra, boyama etkinlikleri,
yar›flmalar ve çeflitli oyun faaliyetleriyle festival tad›nda
gerçeklefltirildi. Yap›lan etkinli¤in ard›ndan projenin ikinci
dura¤› olan Manisa - Soma’ya hareket eden Pony Club TIR’›,
19 - 20 - 21 Haziran’da Soma’da etkinliklere devam etti.
Ard›ndan ise, 1. Etapta: Ayd›n, Denizli, Antalya, Konya,
2. Etapta: Trabzon, Hatay, Kayseri ve Sivas gibi illerle 75 gün
boyunca da devam edecek. Medyaya yap›lan tan›t›mda,
Türkiye Jokey Kulübü Baflkan› Serdal Adal›, Muhasip Üyesi
Dr. Ender Ayd›ner, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kadaifçio¤lu,
Kulüp Asli Üyeleri, Genel Müdürü Tuncel Ayd›n, yard›mc›lar›
Murat Kuluöztürk ve Volkan Yüksel, Kurumsal ‹letiflim’den
Burak Konuk, Okan Özeren, Aylin Sevim, Apranti E¤itim Merkezi
E¤itmenleri, Ulusal - Yerel Gazete ve Televizyon temsilcileri,
At Yar›fl› Yazarlar›, ö¤renciler, veliler ve davetliler kat›ld›.
“PONY CLUB fiEHR‹N‹ZE GEL‹YOR”
ETK‹NL‹⁄‹ SOMA'DA BAfiLADI...
“Pony Club fiehrinize Geliyor” kapsam›nda yola ç›kan grup,
19 Haziran 2014 Perflembe günü maden facias› ile sars›lan
Manisa'n›n Soma ‹lçesi’nde çocuklarla bulufltu.
Soma Belediye Baflkan› Hasan Ergene ve Kaymakam
Mehmet Bahattin Atç›'n›n evsahipli¤inde gerçekleflen
etkinlikte, Baflkan›m›z Serdal Adal› ve Genel Sekreterimiz
Osman Hattat'›n yan› s›ra, Üyelerimiz Turgut Koyuncuo¤lu,
Tarcan ‹flcen, Osman Aksoy, Gür ve Ahmet Özbelge, Adil Mert
Kaya, Hayrettin Karamaz› ve de Nazan Pedükcoflkun,
profesyonel kadromuzdan Tuncel Ayd›n, Burak Konuk, Orhan
Karab›y›k, Okan Özeren, Selçuk Ça¤layan, Aylin Sevim ve
Bercis Merdano¤lu ile Davut Akd› da çocuklarla bir araya geldi.
Çeflitli animasyonlar ve oyunlarla e¤lenen, yüzleri boyanan
ve Ponylere binen çocuklar›n yaflad›¤› sevinç ve heyecan
gözlerinden okundu. Ülke atç›l›¤›, at yetifltiricili¤i ve çocuk
geliflimi aç›s›ndan büyük önem tafl›yan ve ayn› zamanda
Kulübümüzün sosyal sorumluk projesi kapsam›nda
Pony Club TIR’› Soma'n›n ard›ndan planlanan flekilde
yurtiçinde yolculu¤una devam edecektir. Soma’daki gösteriler
gerçekleflirken Baflkan›m›z, Kulüp Yöneticileri ve
Asli Üylerimizle beraber faciada hayat›n› kaybeden
madencilerimizin kabristanlar›n› ziyaret etti.
Ac›l› bir madenci yak›n›na da evine taziyede bulundu.
BASIN TANITIMI / ‹STANBUL
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...16
Powered by FlippingBook