Pony Club - page 2

2
TJK’NIN SES‹
TEMMUZ 2014
PONY CLUB EK‹
Çocukla
75 günde 24 ilimizdeyiz
Küçük yaflta at sevgisinin
geliflmesine yönelik, Kulübümüz
taraf›ndan haz›rlanan
“Pony Club fiehrinize Geliyor”
projesi kapsam›ndaki etkinlikler,
yurt çap›nda uygulanmaya
bafllad›. ‹stanbul bas›n
tan›t›m›ndan sonraki ilk durak,
maden facias›yla sars›lan
Soma oldu. Küçük Pony atlar›yla
organize edilen etkinliklerle
buradaki çocuklar›m›z mutlu
günler geçirdiler. Program
2.5 ay boyunca devam edecek.
fiEHR‹N‹ZE GEL‹YOR
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...16
Powered by FlippingBook